Argentinanyň iş stoly rozetkasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Surat Düşündiriş “Pop-Up” çekip bolýan sistema bilen stol üçin güýç paýlaýyş bölümi
 önüm1 Soket görnüşi Argentina görnüşi
Model YL-ADS-03U
Material Alýumin garyndysy + HK
Reňkler Kümüş / Ak ýa-da Gara ýüz
Gurnama deşik ölçegi Diametri 61 mm bolan deşikde ulanylýar
Kabel H05VV-F 3G1.5mm²
Gorag derejesi IP20
Kuwwat Maks.3680W 16A / 250V
USB zarýad bermek Saýlaw üçin 3100mA / 2100mA / 1000mA
Umumy gaplama içki guty / stiker
Gorag funksiýalary Artykmaç ýükden goramak bilen
Wilkalar Çagalary goramak bilen
Aýratynlyklary 3 sany uniwersal (UNEL) rozetkaly güýç paýlaýyş bölümi 2 2 USB görnüşi bilen enjamlaşdyrylan
Goşmaça konfigurasiýa opsiýasy Goragdan goramak, tok açary, LAN, HDMI, Audio, VGA
Zemin Standart ýerüsti

Giňeltmek maglumatlary

1. Haryt üç sany elektrik toguny birikdirmäge we 2 USB enjamyna zarýad bermäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin kynçylyksyz goşmaça tok rozetkalaryny goşup bilersiňiz.Açylýan, deri duralgasy we doly uzaldyş usullary bilen enjamy iň amatly ýagdaýda düzedip bilersiňiz.
2. Jaýlarymyzy we ofislerimizi dizaýn edenimizde, iň ownuk jikme-jiklikler barada kararlar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys, sebäbi häzirki zaman giňişlikleriniň olary tapawutlandyrýan taraplary.Elektrik armaturlary barada karar bermek meselesine gezek gelende, köpler ýeke-täk mümkinçiligi diýip pikir edip, ak plastmassa wilkasyna garamaýarlar.
3. “Grand Pop Up Power Points” -iň 3 rozetkasy we iki sany USB zarýad rozetkasy bar we adaty konfigurasiýa ulanyjylara göçme enjamlary aňsatlyk bilen zarýad bermäge mümkinçilik berýär.IPhone, Android telefonlary, iPodlar, MP3 pleýerler we sanly kameralar ýaly USB zarýadlaryny ulanýan kiçi göçme elektron enjamlary.Enjamyňyzdan daşarky transformatorsyz gönüden-göni zarýad alyp bilersiňiz - amatlylygy ýokarlandyrmak üçin döredilen.
4. simpleönekeý basgylary aňsatlyk bilen gizläp ýa-da ýönekeý çekişlerden çykaryp bilýär, bu bolsa beýleki enjamlara päsgel bermezden köp gurşawa uýgunlaşyp bilýär.Şeýle hem, olary äheňli görkezýär we zerur däl wagty gizlenip bilner.Iş stolunyň üstünde gurnamak, aşhana enjamlaryndan başlap, noutbuklara çenli zerur ýerlerde elektrik üpjünçiligini üpjün edýär, bularyň hemmesi köplenç iş stolunda ulanylýar.
5.Bu ajaýyp, futuristik dizaýn we köpugurlylyk ony häzirki zaman öý aşhanasy ýa-da ýatylýan otagy üçin ajaýyp enjam edýär!Şeýle hem ajaýyp, bezegli we işleýän myhmanhana otagy, kerwen we awtoulag öýi hökmünde ulanylyp bilner!Gurluş hereket edende, ýokarsynda ajaýyp gurlan LED yşyk-diodly yşyk bar we ajaýyp dizaýnyna ajaýyp faktor goşýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň