Fransuz giňeltme simleri


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Surat Düşündiriş Fransuz uzatma şnury
 önüm-beýany1 Izolýasiýa materialy PVC / Kauçuk
Reňk Ak / mämişi / Talap edilişi ýaly
Şahadatnama CE / ROSH
Naprýa .eniýe 250V
Häzirki baha 16A
Kabeliň uzynlygy 1.0M / 2M / 3M / 5M / 7M / 10M ýa-da talap edilişi ýaly
Kabel materialy Mis, mis bilen örtülen uçurym
Arza Identaşaýyş / umumy maksat
Aýratynlyk Amatly howpsuzlyk
Aýratynlyklary 3G0.75mm² / 1.0mm² / 1.5mm² / 2,5mm²
WIFI No
Model belgisi YL-F105F
Funksiýa Çagalary goramak

Has köp önüm barada maglumat

1.Bu 3 uzynlykly uzaldyjy şnurdy, ýöne toprak gysgyjy ýok. Käwagtlar bilgeşleýin kesilýär, şonuň üçin 2 uzynlyk rozetkasyna gabat geler we adamlar käwagt şnury diwaryň daşyna sokanda döwülýär. wilka bilen çykarmak. Näme üçin ýitirilendigine garamazdan, bu şnur indi toprak goragyny üpjün etmeýär. 3-nji nokada ýer ýok we şnuryň zyňylmagy zerur. Nook, bu şnury sim bilen ulanmak dogry däl goşa izolýasiýa enjamy, sebäbi şnuryň özi zaýalanýar. Eger şnur zaýalanan bolsa, ony taşlamaly.

2. Adatdan daşary ygtybarlylyk üçin iň ýokary ülňüler bilen işlenip düzülen giňeltme, howply ýerlere täsirli güýç berýär. Çydamly we çydamly, utgaşykly we ulanmaga taýyn.
Giňeldiş gurşuny dowam etmek üçin gurlupdyr we suw geçirmeýän hem-de tozan geçirmeýän, howply ýerlerde ulanmak üçin amatly
Giňeldiş kabeli, konfigurasiýaňyza aňsat integrasiýa üçin dürli wilka we rozetka opsiýalary bilen gelýär.

3. Elektrik kabelleri elektrik toguny talap edýän her enjamda ýa-da enjamda diýen ýaly ulanylýar.Tosterlerden we çäýneklerden başlap, generatorlara we ägirt uly senagat enjamlaryna çenli.Kabelleriň uzynlygy üýtgäp biler, ýöne elektrik togy näçe aralykda geçmelidigine garamazdan şol bir ýokary kuwwatda ýerine ýetirer.Bu elektrik kabel gurnamalary erkek we aýal dürli wilka görnüşleri we birleşdirijiler bilen üpjün edilýär.

4. Adaty elektrik kabelinde elektrik togundan çekilýär we elektrik simden geçer we barmaly ýerine ýeter.Bu ýa-da elektrik üpjünçiligine ýa-da gönüden-göni enjamyň / maşynyň özüne bolup biler.Bar bolan naprýa .eniýeleriň diapazony sebäpli dürli kabel gurnamalary dürli talaplara laýyk geler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň