Biz hakda

Ösüş taryhy

2015-nji ýylda esaslandyrylan Wenzhou Juke Elektron Tehnologiýa Ş.Russiýa, Fransuz, Rumyniýa, Portugaliýa we Wengriýa we ş.m. eksport etmek boýunça köp ýyllyk tejribämiz bar, önümlerimiz üçin CE, GS we ETL şahadatnamalarymyz bar.Professional rozetka öndürijisi hökmünde OEM we ODM hyzmatlaryny hödürleýäris we önümleri gözlemäge kömek edýäris. Gowy hyzmat, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli müşderiler gazanmak üçin özümizi bagyşlaýarys.

rht (3)

Biz kim?

“Wenzhou Juke Electronic Technology Co., Ltd.”, Zhejiangyň günorta-gündogaryndaky Wenzhou söwda merkezinde ýerleşýär.2015-nji ýylda esaslandyrylan, gözleg işlerini we paýlaýyş toruny birleşdirýän uly kärhana bolduk.

Zawodymyz döwrebaplaşdyrylan, adaty zawod binalaryndan, ösen devloping, önümçilik we barlag enjamlaryndan we 80 sany ajaýyp işgäri hezil edýär.Ajaýyp ussatlygy we iş ruhuny wepaly tejribeli topar.8000 an meýdany gurşap alýan, 40-dan gowrak maşyn bilen, her ýyl uzaldyjy rozetkalar, uzatma şnurlary, kabel rulony, iş çyrasy, adapter we ş.m. ýaly 300-den gowrak dürli önümiň 3-4 million töweregi önümi bar.

Täze dizaýn, doly spesifikasiýa, howpsuzlyk, çydamlylyk we ygtybarlylyk, amatly bahalar we çalt eltiş artykmaçlyklary bilen önümlerimiz Europeanewropa, Demirgazyk we Günorta Amerika, Eastakyn Gündogar we Afrika bazarlarynda güýçli bäsdeşlik we meşhurlyk bilen öwünýär.Elmydama müşderilerimiziň hormatyna hormat goýýarys.

Önümlerimiz üçin CE, GS we ETL şahadatnamalarymyz bar we düşünjämiz “Tehnologiýa, gözleg we ösüş, üznüksiz gowulaşmak we innowasiýa”.Professional rozetka öndürijisi hökmünde OEM we ODM hyzmatlaryny hödürleýäris we önümleri gözlemäge kömek edýäris. Gowy hyzmat, bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli müşderiler gazanmak üçin özümizi bagyşlaýarys.

Tüýs ýürekden täze we köne müşderilerimiz bilen önümlerimizi bütin dünýäde paýlaşmak üçin sabyrsyzlyk bilen garaşýarys

rht (2)
rht (4)
rht (1)
rht (5)

Korporatiw medeniýet

Müşderi ilki bilen işde esasy zat, müşderilerimiz önümlerimizi kabul edýärler we satyn alýarlar, müşderilerimiz bilen gowy gatnaşyk saklamalydyrys;

Işewürlikde uzak gatnaşyk gurmak üçin, müşderilerimiz we ikimizem gowulaşmak üçin prokuin prosesi, hil gözegçiligi, gowşuryş wagty, satuwdan soňky hyzmat we bahalar barada öz wagtynda düşünişmeli.

Innowasiýa - kärhana üçin hemişe bäsdeşlerden has artykmaçlygy bilen kömek edip biljek we müşderileriň bäsleşikde ýeňiş gazanmagyna kömek edip biljek kärhana üçin ösüşiň esasydyr.

Jogapkärçilik - müşderilerden ýa-da bizden tapawudy ýok islendik mesele üçin jogapkärçilikden ýüz öwürmek, tehniki goldaw we müşderilere kynçylyklardan gutulmak üçin käbir beýleki usullar bilen jogapkärçilik çekmeli.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümlerimiz Gs, CE, ROHS, ETL we ş.m. tassyklanyldy.20 ýyllap professional rozetka öndürijisi hökmünde OEM we ODM hyzmatyny edýäris we önümleri gözlemäge kömek edýäris.Gowy hyzmat, bäsdeşlik bahasy we hili bilen müşderileri gazanmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden gelen myhmanlary özara peýdaly hyzmatdaşlyga mähirli garşylaýarys.