Germaniýanyň demir kabeli dört rozetkadan ybarat

Giňeldiş kabeli makarasy, fransuz görnüşli wilkaly we bir rozetkaly, 4 rozetkaly rozetkalar bilen tassyklanan şkaf dolandyryjysy, açyk 3 geçiriji üçin niýetlenen 16A 250V çenli bahalandyryldy, bag goşundylary elektrik üpjünçiligi kabelleri, Europeanewropa kabel makaralarymyz ýokary hilli we RoHS laýyk gelýär .


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Surat Düşündiriş Germaniýanyň görnüşiYza çekilip bilinýän kabel makarasy
 IMG_0251 Material metal
Şahadatnama CE / ROHS
Reňk Mämişi / Gara / Gök / Islenilişi ýaly
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 250V
Iň uzynlygy 5M / 7M / 10M ýa-da talap edilişi ýaly
Aýratynlyklary H05VV-F 3G1.0mm² / 1.5mm² ýa-da talap edilişi ýaly
Häzirki baha 16A
Funksiýa Yza çekilip bilinýän, termal kesilen çagalary gorap saklaň
Gelip çykan ýeri Hytaý
Dirijor Isleýşiňiz ýaly 100% mis ýa-da CCA

Has köp önüm barada maglumat

1.Kabel makarasy 230V ~, IP44, I synp, Göçme ulanmak üçin yzyna gaýtaryp bolmaýan, el bilen işleýän, 4 usul bilen Germaniýa rozetka rozetkasyny ýapyk, öz-özüni ýapýan gapakly, ýüz ýüzünde termiki kesilen we a yzyna gaýtaryp bolmaýan wilka.

2. Germaniýa görnüşli adapterimiziň gurluşy, egriji we çeňňekli 4 rozetkaly zolak, gurnama wilkasy şuňa meňzeş içerki gurallardan öňe geçýär we dizaýn görnüşi we öndürijiligi import edilýän şuňa meňzeş önümler bilen deňeşdirilýär.Önümçiligi ýokarlandyrmagyň dürli usullaryny yzygiderli synap görýäris: okuw, hil, funksional toparlary kesmek we täzeden meýilleşdirmek.Biz siziň iň gowy saýlawyňyz bolduk.Müşderiniň önümçiliginiň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrmagy, müşderiniň önümçilik çykdajylaryny azaltmagy we önümiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagy maksat edinýäris.

3. Metal stendli rulonyň üstündäki uzatma şnury we artykmaç ýüküň goralmagyny kepillendirýän termiki wyklýuçatel.Onda toprak we howpsuzlyk ýapyklary bolan dört sany esasy rozetka, amatly göteriji tutawaç we wilkany berkitmek üçin gysgyç bar.Kiçijik korpus öýde, bagda, ofisde we ş.m. amatly ulanmaga we aňsat saklamaga mümkinçilik berýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň