Güýç tagtasynyň giňeldiş rozetkasy HE seriýasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Surat Düşündiriş Gollandiýa görnüşli tok rozetkasy
 önüm-beýany1 önüm-beýany2 Materiallar Jaý ABS
Reňk Ak we mämişi
Kabel H05VV-F 2G0.75mm² / 1.0mm² / 1.5mm² (ýa-da kabelsiz)
Kuwwat Maks 2500-3680W 10-16A / 250V
Umumy gaplama Polibag + baş kartoçka / stiker
Utapyk bolmasa
Aýratynlyk wyklýuçatel bilen
Funksiýa elektrik toguny birikdirmek, Artykmaç gorag / Surge goragy
Arza Identaşaýyş / umumy maksat
Çykyş 2-3 söwda nokady

Has köp önüm barada maglumat

Gollandiýa (Gollandiýa) syýahat etmekçi bolanyňyzda, ýerli rozetkalara laýyk gelýän syýahat wilkasy adapterini gaplaň.Emma şol elektrik rozetkalary nämä meňzeýär?Gollandiýada C we F görnüşleri resmi standartlardyr.Kontinental Europeanewropa ýurtlarynyň hemmesinde diýen ýaly Gollandiýa nemes wilka we rozetka ulgamynda standartlaşdyryldy.

1.FLEXIBLE ELEKTRIK BAGLANMAK: Bir wagtyň özünde birnäçe elektrik enjamyny birikdirmek üçin amatly, mysal üçin telewizor, radio ýa-da pol lampalary elektrik çeşmesine has uzak aralyklar üçin uzynlygy 1,5 metr.Enjamlaryňyzyň içerde çeýe baglanyşygy.

2.PRAKTIKA DIZAYNI: 7 mm inçe wilka, mebel bölekleri diwara doly iteklenip bilner Gaty ýa-da dar ýerler üçin goşmaça tekiz wilka, meselem, şkafyň arkasyndan wilkadan aňsatlyk bilen çykarmak üçin eplenýän flap. rozetka.

3. Güýç tygşytlamak: Işletmek we öçürmek üçin kesgitlenen basyş nokady bilen uly, yşyklandyrylan wyklýuçatel.Garaşma tertibinde enjamlaryň gereksiz energiýa sarp edilmeginiň öňüni alýar.

4. HOWPSUZ GÖRNÜŞ: Aragatnaşykdan goramak, öýde howpsuz ulanylmagyny üpjün edýär.Toplumlaýyn gorag geçiriji.Gury ýapyk ýerlerde ulanmak üçin gaty plastik kabel we durnukly plastmassa jaý IP20 gorag synpy.

5. Öýde birbada birnäçe enjam zarýad bermek üçin ulanyp bilersiňiz.Ora-da köp kabellerden we bir-biriniň üstünden düşýän rozetkalardan gaça durmak üçin ony işli iş ýerinde ulanyň.Şeýle hem, ofisiňize amatly we paýhasly goşundy hökmünde ofisde ulanyp bilersiňiz.Bu önüm köp wezipeli we göze ilmeýär.Üç sany aýratyn rozetka bar. Plýus, goşmaça dokma stansiýasynyň kömegi bilen islendik ýerdäki islendik ýerde ýerleşdirilip bilner. Üç taraplaýyn elektrik zolagy üç sany elektrik, aýratyn üýtgeýän sarp edijini birikdirmek üçin ulanylýar.Integrirlenen aşa woltly gorag, birikdirilen enjamlary, mysal üçin gytaklaýyn ýyldyrym çakmagy sebäpli ýüze çykýan aşa woltdan goraýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň