Germaniýa plastmassa kabeli M seriýaly


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Surat Düşündiriş Germaniýanyň görnüşiYza çekilip bilinýän kabel makarasy
 pd Material PP
Umumy gaplama polibag + baş kartoçka / stiker / içki guty
Şahadatnama CE / ROHS
Reňk Gara / mämişi / Talap edilişi ýaly
Bahalandyrylan naprýa .eniýe 250V
Iň uzynlygy 40M / 50M
Aýratynlyklary H05VV-F 3G1.0mm² / 1.5mm² / 2,5mm²
Häzirki baha 16A
Funksiýa Yza çekilip bilinýän, Çagalary goramak, Geçirmek
Model belgisi YL-6021
Dirijor Isleýşiňiz ýaly 100% mis ýa-da CCA

Has köp önüm barada maglumat

1. Howpsuzlyk: Mundan beýläk syýahat howpy hökmünde ýerde şlanglar ýok.
Hyzmat ömri: Kabeller we şlanglar has uzaga çekýär, sebäbi olar arassa berkidilen.
Wagt tygşytlaýjy: Kabeller ýa-da şlanglar gaty berk, açylmadyk, soň bolsa ýene el bilen aýlanmaly däl.
Hünärmen: Kabel rulonlary bilen ähli iş ýerleri has täsirli, tertipli we az dykyz bolýar.
Köpugurly: Şlang şkaflary gysylan howa, pes basyşly we ýokary basyşly suw, ýag we ýag getirmek üçin üpjün edilip bilner.250 V bahasy bolan kabel makaralary.
Nol hyzmaty: Olar düýbünden plastmassadan ýa-da metaldan ýasalýar we adaty iş şertlerinde hiç hili tehniki hyzmat talap etmeýär.
Rahatlyk: Diňe zerur şlangyň ýa-da kabeliň uzynlygy çykarylýar we iş gutarandan soň awtomatiki usulda yza çekilýär.
Önümçilik: Gurallar elmydama eliňe ýakyn.
2.Gaplamak, has jogapkärçilik: Kompaniýamyz gaplama materiallaryny iň az derejede saklamaga çalyşýar.Üpjün edijilerimiz bilen hormat şertnamalary hem baglaşylýar.Ulanylýan gaplama materiallary düýbünden gaýtadan ulanylýar. Önümçilik: Döwrebap teker önümçiligi - adamlar üçin we ekologiýa taýdan arassa
Soňky ýyllarda kämilleşdirilen önümçilik prosesleri arkaly daşky gurşawa düşýän ýükleri azaltmagyň iň täze tehnologiýalaryna we usullaryna has köp maýa goýduk.Mysal üçin, has ýokary öndürijilikli we şol bir wagtyň özünde energiýa çykdajylaryny azaldýan netijeli, ykdysady taýdan işleýän zawod ulgamlary satyn alyndy.CO2 azaltmak üçin häzirki zaman süzgüçler oturdyldy we tozan zyňyndylaryny azaltmak üçin progressiw gazyp alyş ulgamlary oturdyldy.Şowhuna garşy göreşmäge aýratyn üns berildi.Sesi izolýasiýa kameralary, esasanam gaty ösümlik bölümleriniň töwereginde ýygnandy, bu bolsa sesiň hapalanmagyny düýbünden ýok etmäge mümkinçilik berdi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň