Fransuz güýç zolagy Soket FY seriýasy

Surge goraýjy, duýgur elektronikalaryňyzy güýç üýtgemelerinden goraýar

Öýüňiz ýa-da ofis iş stansiýaňyz üçin amatly, bu gorag goragçysy, 250 joul derejesini ýokarlandyrmagy görkezýär

we duýgur elektron komponentleriňizi elektrik togundan we tüpeňlerden goramak üçin çyzykly-bitarap (LN) re iniminde gorag üpjün edýär.

AC rozetkalaryna goşmaça, bu tok zolagy iki ykjam enjam üçin USB zarýad bermegi üpjün edýär. USB-A portlary, sim enjamlary zarýad bermek üçin AC adapterleriniň zerurlygyny aradan aýyrýar we rozetkalary AC enjamlary üçin elýeterli edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Surat Düşündiriş Fransuz görnüşli tok rozetkasy
 önüm-beýany1 Materiallar Ingaşaýyş jaýy PP
Reňk Ak / gara
Kabel H05VV-F 3G1.0mm² Maks.2M / H05VV-F 3G1.5mm²
Kuwwat Maks.3680W 16A / 250V
Umumy gaplama polibag + baş kartoçka / stiker
Utapyk w / bolmasa
Gelip çykan ýeri Hytaý
Aýratynlyk 4/6 wyklýuçatel bilen
Funksiýa elektrik toguny birikdirmek, artmakdan goramak / artykmaç ýüklemekden goramak
USB zarýad bermek 5V DC 2100mA (1000mA)
Çykyş 3/5 söwda nokatlary
Arza Identaşaýyş / umumy maksat

Has köp önüm barada maglumat

1. Ykjam syýahat güýji zolagy, dünýäniň islendik ýurdundan diýen ýaly bir wilkany birikdirmek üçin 3 sany uniwersal rozetkany öz içine alýar.ABŞ, Angliýa, Hindistan, Italiýa, Awstraliýa, Hytaý we beýlekiler ýaly ýurtlardan ýerüsti / esassyz we polýarlaşdyrylan / polýarizasiýa wilkasyny kabul edýär.Bu elektrik zolagy kontinental Europeewropany ulanmak üçin Europeanewropa görnüşli E / F şuko wilkasy bilen birikdirildi.

2. Bäş sany elektrik sarp edijisini birikdirmek üçin toplumlaýyn goşmaça tokly rozetkany öz içine alýan tokly zolakly rozetka.3 wilkada goşmaça tokly rozetka. Tötänleýin kontaktdan goragly rozetka. 45 ° aýlanýan rozetkalar. polýus wyklýuçatel, garaşma enjamlaryny öçürmek üçin hem amatly.

Bellik: Bu tok zolagy naprýa .eniýäni öwürmeýär.Iki naprýatageeniýe ýa-da giriş naprýa 100eniýesi 100-240V aralygyndaky dünýädäki naprýa .eniýe enjamlary bilen ulanmak üçin gabat gelýär.Enjamyňyz barjak ýurduň naprýa .eniýesini goldamaýan bolsa, ony degişli ululykdaky naprýa .eniýe öwrüjisi bilen ulanmagyňyz zerur bolup biler.“IPad”, “iPhone”, noutbuk zarýad berijileri ýaly öýjükli telefon güýçlendirijileri goşa naprýa .eniýedir we bu adapterlere laýyk gelýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň